លក់បន្ទាន់

ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $130,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $56,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $400,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $130,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $145,000

ផ្ទះលក់

2 1 $10,500

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $130,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $130,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $150,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $98,000

វីឡាលក់

3 4 $181,999

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $100,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC