អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះដីឡូត៍

ផ្ទះដីឡូត៍

3 2 $200,000

ផ្ទះលក់

2 3 $250,000

ផ្ទះលក់

$50,000

ផ្ទះលក់

3 1 $55,000

ផ្ទះលក់

1 1 $95,000

ផ្ទះលក់

5 2 $110,000

ផ្ទះលក់

1 1 $70,000

ផ្ទះលក់

$235,000

ផ្ទះលក់

5 2 $45,000

ផ្ទះលក់

1 2 $52,000

ផ្ទះលក់

3 4 $85,000

ផ្ទះលក់

5 2 $300,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC