អចលនទ្រព្យ

ដីលក់

ដីលក់

$185,000
ដីលក់

ដីលក់

$185,000
ដីលក់

ដីលក់

2 1 $560,000
ដីលក់

ដីលក់

$240,000
ដីលក់

ដីលក់

$1,100,000
ដីលក់រីជួល

ដីលក់រីជួល

$580000/1000
ផ្ទះ ២ ល្វែងលក់

ផ្ទះ ២ ល្វែងលក់

$720,000

ផ្ទះជួល

3 4 $550 / per Month
ផ្ទះជួល

ផ្ទះជួល

1 1 $500 / per Month

ផ្ទះឈើលក់

3 1 $650,000
ផ្ទះដីឡូតិ៍លក់

ផ្ទះដីឡូតិ៍លក់

3 3 $200,000
ផ្ទះដីឡូតិ៍លក់រីជួល

ផ្ទះដីឡូតិ៍លក់រីជួល

4 5 $960,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC