អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

5 5 $400000/1200
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

2 3 $450000​/2000
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

5 5 $235000/500
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

4 5 $140000​/500
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

4 3 $100000/500
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

5 4 $175000/450
ផ្ទះល្វែងលក់រីជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រីជួល

3 2 $580000/1000

ផ្ទះល្វែងលក់/​ជួល

4 5 $250,000
ផ្ទះល្វែងលក់/​ ជួល

ផ្ទះល្វែងលក់/​ ជួល

2 2 $510000/2000
ផ្ទះល្វែងលក់/​ ជួល

ផ្ទះល្វែងលក់/​ ជួល

4 5 $190000/600
ផ្ទះល្វែងលក់/​ ជួល

ផ្ទះល្វែងលក់/​ ជួល

2 3 $70000/​400

ផ្ទះល្វែងលក់/ជួល

4 4 $3,500,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC