អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

3 4 $185,000
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

3 4 $700 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

3 4 $700 / per Month
ឃ្លាំងជួល

ឃ្លាំងជួល

5 3 $2,000 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $260,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $85,000
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

5 5 $235000/500
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $145,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $95,000
ដីជួល

ដីជួល

$5,000 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $600 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $550 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC