អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះលក់

3 1 $55,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $280,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $10,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $820,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$150,000

វីឡាជួល

4 5 $1,200 / per Month

ផ្ទះលក់

1 1 $95,000

ផ្ទះល្វែងលក់

3 4 $69,000

ផ្ទះល្វែងលក់

3 4 $70,000

ផ្ទះល្វែងលក់

3 4 $470,000

ដីលក់

$550,000

ដីលក់

$4,680,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC