អចលនទ្រព្យ

វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $1,500 / per Month

វីឡាកូនកាត់លក់

4 5 $160,000
វីឡាកូនកាត់ជួល

វីឡាកូនកាត់ជួល

5 5 $1,500 / per Month
វីឡា ភ្លោះលក់

វីឡា ភ្លោះលក់

4 5 $580,000

ផ្ទះ​ល្វែងលក់/ជួល

2 5 $250,000
ផ្ទះ២ល្វែងជួល

ផ្ទះ២ល្វែងជួល

4 5 $4,500 / per Month

ផ្ទះល្វែង​២លក់

Price on request

ផ្ទះល្វែង២លក់

Price on request
ផ្ទះល្វែង២ ជួល

ផ្ទះល្វែង២ ជួល

$1,200 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់​/ជួល

ផ្ទះល្វែងលក់​/ជួល

4 5 $62000/250
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

4 4 $150000/350
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

5 5 $85000/280
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC