អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

2 3 $450000​/2000

ដីលក់

$435,000

ដីលក់

$435,000

ដីលក់

$414,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $400,000
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

5 5 $400000/1200

ដីលក់

$400,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

$389,000
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

4 2 $380,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $380,000

ដីលក់

$360,000

ខុនដូលក់

$360,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC