អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

3 4 $500 / per Month

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $500 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month

ផ្ទះជួល

3 4 $550 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

5 5 $550 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $550 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $550
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $550 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $600 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

5 5 $600 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 $600 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $600 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC