អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $550
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 4 $300
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $135,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $220,000
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

4 5 $140000​/500
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

3 3 $15,500
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $700
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $900 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $47,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

2 4 $11,000
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

3 4 $1,100 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC