អចលនទ្រព្យ

ឃ្លាំងជួល

$2,800 / per Month

ឃ្លាំងជួល

$2,800 / per Month
ឃ្លាំងជួល

ឃ្លាំងជួល

$300 / per Month
ឃ្លាំងជួល

ឃ្លាំងជួល

5 3 $2,000 / per Month
ឃ្លាំងជួល

ឃ្លាំងជួល

2 $3,500 / per Month
ឃ្លាំងជួល

ឃ្លាំងជួល

$2,700 / per Month

ខុនដូលក់

$360,000

ខុនដូលក់

$7,000,000
ខុនដូរលក់រឺជួល

ខុនដូរលក់រឺជួល

1 1 $155000​/600
ខនដូជួល

ខនដូជួល

2 2 $1,500 / per Month
Flat for sale

Flat for sale

3 2 $73,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC