អចលនទ្រព្យ

វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $150,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

5 5 $260,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $260,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $230,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $188,490
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 2 $290,000

វីឡាលក់/ជួល

4 5 $180,000
វីឡាលក់រឺជួល

វីឡាលក់រឺជួល

4 5 $230000/1000
វីឡាលក់រឺជួល

វីឡាលក់រឺជួល

4 5 $250000/1000
វីឡាលក់រឺជួល

វីឡាលក់រឺជួល

4 4 $650000/2000

ហាងលក់

$150,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC