អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $300 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $250 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $250 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $250 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

1 1 $250 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $250 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 2 $200 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $190 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC