អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $14,800

ផ្ទះល្វែងលក់/ជួល

2 2 $55,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $110,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 4 $180,000

ដីជួល

$1,600 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

$4,000 / per Month

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $93,000

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $400 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500

ផ្ទះល្វែងលក់

4 1 $110,000

ផ្ទះល្វែងលក់/ជួល

4 4 $3,500,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC