អចលនទ្រព្យ

ដីជួល

$2,000 / per Month

ដីជួល

$3,500 / per Month

ដីជួល

$500 / per Month
ដីជួល

ដីជួល

$400 / per Month
ដីជួល

ដីជួល

$400 / per Month

ដីជួល

$1,000
ដីជួល

ដីជួល

$500 / per Month
ដីជួល

ដីជួល

$5,000 / per Month

ដីចំការស្វាយលក់

$230,625
ឃ្លាំងលក់

ឃ្លាំងលក់

$175,000

ឃ្លាំងជួល

$2,800 / per Month

ឃ្លាំងជួល

$8,500 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC