អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះដីឡូតិ៍លក់រីជួល

ផ្ទះដីឡូតិ៍លក់រីជួល

4 5 $960,000

ដីលក់

$1,032,500

ផ្ទះល្វែងលក់

$1,100,000
ដីលក់

ដីលក់

$1,100,000
ដីលក់

ដីលក់

$1,162,700

ដីលក់

$1,260,000

ដីលក់

$1,380,000

ដីលក់

$1,430,000
វីឡាជួលរឺលក់

វីឡាជួលរឺលក់

4 5 $1450000/2200

ដីលក់

$1,600,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $1,600,000

ដីលក់

$1,700,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC