អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

$650,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$650,000

ផ្ទះឈើលក់

3 1 $650,000
វីឡាលក់រឺជួល

វីឡាលក់រឺជួល

4 4 $650000/2000
ផ្ទះ ២ ល្វែងលក់

ផ្ទះ ២ ល្វែងលក់

$720,000

ដីលក់

$750,000
ដីលក់

ដីលក់

$750,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $760,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $820,000

ដីលក់

$861,700
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

3 2 $950,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 4 $950,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC