អចលនទ្រព្យ

ដីលក់

$1,700,000

ដីលក់

$180,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $148,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $280,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $105,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $160,000

ផ្ទះល្វែងលក់

3 3 $130,000

ផ្ទះល្វែងលក់

3 2 $85,000

ដីលក់

$1,260,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $105,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $105,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $68,700
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC