អចលនទ្រព្យ

វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $1,000 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 4 $1,500 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $700
វីឡាជួល

វីឡាជួល

$3,500 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $1,500 / per Month
វីឡាជួលរឺលក់

វីឡាជួលរឺលក់

4 5 $1450000/2200
វីឡាភ្លោះ

វីឡាភ្លោះ

5 5 $250,000

វីឡាភ្លោះជួល

4 5 $1,400 / per Month

វីឡាភ្លោះជួល

4 5 $700 / per Month
វីឡាភ្លោះជួល

វីឡាភ្លោះជួល

4 5 $1,500 / per Month
វីឡាភ្លោះជួល

វីឡាភ្លោះជួល

4 5 $1,500 / per Month
វីឡាភ្លោះជួល

វីឡាភ្លោះជួល

4 5 $1,500 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC