អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $450 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 1 $450 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

5 5 $450 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 3 $450 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $450 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $450 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $450 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

5 5 $450 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $450 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 1 $400 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

3 3 $400 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC