អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

$535,000

ដីលក់

$540,000

ដីលក់

$550,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $550,000
ដីលក់

ដីលក់

2 1 $560,000
ដីលក់

ដីលក់

$570,900
ដីលក់

ដីលក់

$580,000
វីឡា ភ្លោះលក់

វីឡា ភ្លោះលក់

4 5 $580,000
ផ្ទះល្វែងលក់រីជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រីជួល

3 2 $580000/1000
ដីលក់រីជួល

ដីលក់រីជួល

$580000/1000

ដីលក់

$600,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 2 $620,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC