អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $75,000

ឃ្លាំងជួល

$8,500 / per Month

ដីនិងឃ្លាំងជួល

$1,000 / per Month

ដីជួល

$2,500 / per Month

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $270,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $120,000

វីឡាលក់

5 5 $250,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $110,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $100,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $135,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $140,000

ដីលក់

$180,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC