អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $70,000
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $600 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $58,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

$220,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $130,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $165,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 4 $90,000
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 2 $750 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $90,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $350,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $119,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $188,490
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC