អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 4 $500 / per Month

ដីជួល

$500 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

5 5 $500 / per Month
ផ្ទះជួល

ផ្ទះជួល

1 1 $500 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC