អចលនទ្រព្យ

ដីលក់

$480,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$495,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$500,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $500,000
ផ្ទះល្វែងលក់/ ជួល

ផ្ទះល្វែងលក់/ ជួល

2 2 $500000/1250

ផ្ទះល្វែងលក់

5 $500,000

ផ្ទះល្វែងលក់

5 $500,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $500,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $500,000

ផ្ទះលក់/ជួល

3 $500,000

ដីលក់

$500,000
ផ្ទះល្វែងលក់/​ ជួល

ផ្ទះល្វែងលក់/​ ជួល

2 2 $510000/2000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC