អចលនទ្រព្យ

ដីលក់

$414,000

ដីលក់

$450,000

ដីលក់

$60,000

ដីលក់

$68,000

ដីលក់

$350,000

ដីលក់

$280,000

ដីលក់

$220,000

ដីលក់

$300,000

ដីលក់

$600,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $120,000

ផ្ទះល្វែងលក់

3 4 $280,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 1 $42,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC