អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

1 1 $250 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

5 4 $900 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $145,000
ដីលក់

ដីលក់

$185,000
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $700 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

$370 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $150,000
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

$1,300 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

$1,500 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $135,000
វីឡាជួល

វីឡាជួល

$3,500 / per Month
ដីលក់

ដីលក់

$185,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC