អចលនទ្រព្យ

វីឡាជួល

$3,500 / per Month

វីឡាជួល

4 5 $600 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $700 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $800 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $800 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $700 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $700 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

$2,700 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $1,000 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 4 $1,500 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $700
វីឡាជួល

វីឡាជួល

$3,500 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC