អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

$389,000

ដីលក់

$400,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $400,000
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

5 5 $400000/1200

ដីលក់

$414,000

ដីលក់

$435,000

ដីលក់

$435,000

ដីលក់

$450,000
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

2 3 $450000​/2000

ដីលក់

$450,000
ដីលក់

ដីលក់

$455,000

ផ្ទះល្វែងលក់

3 4 $470,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC