អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $500,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $74,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $75,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $270,000

ផ្ទះល្វែងលក់

3 2 $210,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $150,000

ផ្ទះ​ល្វែងលក់/ជួល

2 5 $250,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 $143,000

ដីលក់

$480,000

ផ្ទះល្វែងជួល

4 $600 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 $600 / per Month

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $149,500
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC