អចលនទ្រព្យ

ដីលក់

$330,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $330,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $330,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $350,000

ដីលក់

$350,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $350,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$350,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$350,000

ខុនដូលក់

$360,000

ដីលក់

$360,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $380,000
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

4 2 $380,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC