អចលនទ្រព្យ

វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 2 $290,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 1 $300,000

ដីលក់

$300,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 4 $300,000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 3 $300,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $300,000

ផ្ទះលក់

5 2 $300,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

$320,000

ដីលក់

$324,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $330,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $330,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $330,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC