អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $200,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 $140,000

ផ្ទះល្វែងលក់

5 $500,000

ផ្ទះល្វែងជួល

$1,400 / per Month

ផ្ទះល្វែងលក់

5 $500,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $145,000

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month

ដីលក់

$540,000

ដីលក់

$400,000

ដីលក់

$1,380,000

ដីលក់

$1,430,000

ដីលក់

$4,680,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC