អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់រីជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រីជួល

3 2 $580000/1000
វីឡា ភ្លោះលក់

វីឡា ភ្លោះលក់

4 5 $580,000
ដីលក់

ដីលក់

$570,900
ដីលក់

ដីលក់

2 1 $560,000

ដីលក់

$550,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $550,000

ដីលក់

$540,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

$535,000
ផ្ទះល្វែងលក់/​ ជួល

ផ្ទះល្វែងលក់/​ ជួល

2 2 $510000/2000
ផ្ទះល្វែងលក់/ ជួល

ផ្ទះល្វែងលក់/ ជួល

2 2 $500000/1250

ផ្ទះល្វែងលក់

5 $500,000

ផ្ទះល្វែងលក់

5 $500,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC