វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $1,000 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 4 $1,500 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $700
វីឡាជួល

វីឡាជួល

$3,500 / per Month
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $1,500 / per Month
វីឡាកូនកាត់ជួល

វីឡាកូនកាត់ជួល

5 5 $1,500 / per Month
វីឡា ភ្លោះលក់

វីឡា ភ្លោះលក់

4 5 $580,000

ផ្ទះ​ល្វែងលក់/ជួល

2 5 $250,000
ផ្ទះ២ល្វែងជួល

ផ្ទះ២ល្វែងជួល

4 5 $4,500 / per Month

ផ្ទះល្វែង​២លក់

Price on request

ផ្ទះល្វែង២លក់

Price on request
ផ្ទះល្វែង២ ជួល

ផ្ទះល្វែង២ ជួល

$1,200 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC