អចលនទ្រព្យ

វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $188,490
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 2 $290,000

វីឡាភ្លោះលក់/ជួល

4 5 $130,000

វីឡាភ្លោះលក់

5 5 $260,000
វីឡាភ្លោះលក់

វីឡាភ្លោះលក់

3 4 $110,000
វីឡាភ្លោះលក់

វីឡាភ្លោះលក់

4 5 $270,000
វីឡាភ្លោះលក់

វីឡាភ្លោះលក់

4 5 $250,000
វីឡាភ្លោះលក់

វីឡាភ្លោះលក់

4 5 $240,000

វីឡាភ្លោះជួល

4 5 $1,400 / per Month

វីឡាភ្លោះជួល

4 5 $700 / per Month
វីឡាភ្លោះជួល

វីឡាភ្លោះជួល

4 5 $1,500 / per Month
វីឡាភ្លោះជួល

វីឡាភ្លោះជួល

4 5 $1,500 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC