អចលនទ្រព្យ

ដីជួល

ដីជួល

$500 / per Month
ដីជួល

ដីជួល

$5,000 / per Month

ដីនិងឃ្លាំងជួល

$1,000 / per Month

ដីលក់

$1,260,000

ដីលក់

$180,000

ដីលក់

$1,700,000

ដីលក់

$180,000

ដីលក់

$600,000

ដីលក់

$300,000

ដីលក់

$220,000

ដីលក់

$280,000

ដីលក់

$350,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC