អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

5 5 $760,000

ដីលក់

$750,000
ដីលក់

ដីលក់

$750,000
ផ្ទះ ២ ល្វែងលក់

ផ្ទះ ២ ល្វែងលក់

$720,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

$650,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$650,000

ផ្ទះឈើលក់

3 1 $650,000
វីឡាលក់រឺជួល

វីឡាលក់រឺជួល

4 4 $650000/2000

ផ្ទះល្វែងលក់

2 2 $620,000

ដីលក់

$600,000
ដីលក់

ដីលក់

$580,000
វីឡា ភ្លោះលក់

វីឡា ភ្លោះលក់

4 5 $580,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC