អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

3 3 $18,500
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

3 2 $180,000
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

3 2 $250,000
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

2 1 $45,000
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

4 2 $380,000
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $6,500 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

2 2 $180,000
ដីលក់

ដីលក់

2 1 $560,000
វីឡាជួល

វីឡាជួល

4 5 $1,500 / per Month
វីឡាជួលរឺលក់

វីឡាជួលរឺលក់

4 5 $1450000/2200
ឃ្លាំងជួល

ឃ្លាំងជួល

2 $3,500 / per Month
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $188,490
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC