អចលនទ្រព្យ

ដីលក់

$1,430,000

ដីលក់

$1,380,000

ដីលក់

$1,260,000
ដីលក់

ដីលក់

$1,162,700

ផ្ទះល្វែងលក់

$1,100,000
ដីលក់

ដីលក់

$1,100,000

ដីលក់

$1,032,500
ផ្ទះដីឡូតិ៍លក់រីជួល

ផ្ទះដីឡូតិ៍លក់រីជួល

4 5 $960,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 4 $950,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

3 2 $950,000

ដីលក់

$861,700

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $820,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC