អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 1 $300 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 4 $300
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

5 4 $310 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $350 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

5 5 $350 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 4 $350 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

$350 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

3 3 $350 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 4 $350 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

$370 / per Month
ដីជួល

ដីជួល

$400 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $400 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC