អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $300,000
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

5 4 $175000/450
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

2 1 $180,000
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

5 4 $310 / per Month
ឃ្លាំងជួល

ឃ្លាំងជួល

$2,700 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

ផ្ទះល្វែងលក់រឺជួល

4 3 $100000/500
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

3 3 $400 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 3 $500 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 2 $700 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

2 2 $140,000
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

4 2 $1,200
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 2 $290,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC