អចលនទ្រព្យ

វីឡាលក់

4 5 $180,000

ឃ្លាំងជួល

$2,800 / per Month

ផ្ទះល្វែងលក់

3 2 $330,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $380,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $260,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$350,000

ផ្ទះល្វែងជួល

3 5 $400 / per Month

ផ្ទះល្វែងលក់

$350,000

ផ្ទះល្វែងលក់

3 3 $220,000

ផ្ទះលក់

2 3 $250,000

វីឡាកូនកាត់លក់

4 5 $160,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $68,700
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC