អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះលក់/ជួល

1 1 $155,000

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $400 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

$4,000 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

3 5 $400 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 $600 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 $600 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

$1,400 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $500 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $450 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $600 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC