អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះលក់

4 5 $288,000

ផ្ទះលក់

2 3 $250,000

ផ្ទះលក់

4 3 $230,000
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

4 5 $120,000

ផ្ទះលក់

2 1 $10,500
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

4 5 $288,000
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

3 3 $15,500
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

4 2 $380,000
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

2 1 $45,000
ផ្ទះលក់

ផ្ទះលក់

3 2 $250,000

ផ្ទះលក់/ជួល

3 1 $60,000

ផ្ទះលក់/ជួល

3 $500,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC