អចលនទ្រព្យ

ហាងលក់

$150,000
វីឡាលក់រឺជួល

វីឡាលក់រឺជួល

4 5 $230000/1000
វីឡាលក់រឺជួល

វីឡាលក់រឺជួល

4 5 $250000/1000
វីឡាលក់រឺជួល

វីឡាលក់រឺជួល

4 4 $650000/2000

វីឡាលក់/ជួល

4 5 $180,000

វីឡាលក់

4 5 $180,000

វីឡាលក់

5 5 $250,000

វីឡាលក់

2 3 $67,000

វីឡាលក់

3 4 $81,500

វីឡាលក់

4 5 $185,000

វីឡាលក់

4 5 $200,000

វីឡាលក់

3 4 $125,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC