អចលនទ្រព្យ

ខុនដូលក់

$7,000,000

ដីលក់

$4,680,000

ផ្ទះល្វែងលក់/ជួល

4 4 $3,500,000

ផ្ទះល្វែងលក់/ជួល

$2,700,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 4 $2,500,000

ដីលក់

$2,300,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$1,800,000

ដីលក់

$1,700,000

ដីលក់

$1,700,000

ដីលក់

$1,600,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $1,600,000
វីឡាជួលរឺលក់

វីឡាជួលរឺលក់

4 5 $1450000/2200
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC