អចលនទ្រព្យ

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $190 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 2 $200 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $250 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

1 1 $250 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $250 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $250 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $250 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 4 $300
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 1 $300 / per Month
ផ្ទះល្វែងជួល

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $300 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 4 $300 / per Month
ឃ្លាំងជួល

ឃ្លាំងជួល

$300 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC