ដីលក់

$4,680,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 4 $2,500,000
វីឡាលក់

វីឡាលក់

4 5 $1,600,000
វីឡាជួលរឺលក់

វីឡាជួលរឺលក់

4 5 $1450000/2200

ដីលក់

$1,430,000

ដីលក់

$1,380,000
ដីលក់

ដីលក់

$1,162,700
ដីលក់

ដីលក់

$1,100,000

ផ្ទះល្វែងលក់

$1,100,000
ផ្ទះដីឡូតិ៍លក់រីជួល

ផ្ទះដីឡូតិ៍លក់រីជួល

4 5 $960,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

3 2 $950,000
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

4 4 $950,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC