ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $135,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $100,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $110,000

វីឡាលក់

5 5 $250,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $120,000

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $270,000

ដីជួល

$2,500 / per Month

ដីនិងឃ្លាំងជួល

$1,000 / per Month

ឃ្លាំងជួល

$8,500 / per Month

ដីលក់

$600,000

ដីលក់

$300,000

ដីលក់

$220,000
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC